Kemudi ke hadapan untuk mengakses hasil yang dicadangkan

  Strategi Cukai UK Airbnb

  Pengenalan

  Airbnb ("Kumpulan") mematuhi undang-undang dan amalan cukai di semua wilayah tempat kami beroperasi, termasuk UK. Pematuhan bagi kami bermaksud membayar jumlah cukai yang betul tepat pada masanya dan mendedahkan semua fakta dan keadaan yang relevan kepada pihak berkuasa cukai dan menuntut pelepasan dan insentif, mengikut cara yang dijangka, jika ada.

  Airbnb komited untuk bekerjasama dengan kerajaan dalam bidang kuasa yang hos dan tetamu tinggal untuk memastikan pengutipan cukai yang adil.

  Kami juga menguruskan kewajipan cukai global kami sendiri (termasuk, cukai pendapatan korporat, VAT, GST, cukai jualan dan penggunaan, dan cukai lain) mengikut peraturan bidang kuasa dan negara kami beroperasi.

  Pendekatan kepada pengurusan risiko cukai dan tadbir urus

  Strategi cukai UK ini diluluskan dan dimiliki oleh Pasukan Cukai yang diawasi oleh beberapa eksekutif kanan termasuk Ketua Cukai Global.

  Pasukan eksekutif kanan termasuk Ketua Global Cukai Airbnb menerajui budaya pengurusan risiko cukai yang mantap dan bertanggungjawab terhadap hal ehwal cukai Kumpulan dan pengawasan risiko cukai, yang seterusnya diawasi oleh Lembaga Pengarah. Risiko cukai dan pengaturan tadbir urus akan memastikan semua keputusan penting berkaitan cukai tertakluk kepada kajian dan kelulusan oleh kakitangan yang layak dan berpengalaman, bahawa semua kewajipan cukai dipenuhi dan nasihat luar diminta apabila perlu.

  Komitmen kepada pematuhan

  Kami mematuhi undang-undang dan amalan cukai di semua wilayah tempat kami beroperasi.

  Tujuan kami ialah untuk mewujudkan nilai secara mampan dengan menyokong perniagaan kami dalam memastikan aktiviti komersil mereka tersusun, menggunakan pelepasan yang ada, dan memastikan pematuhan dengan semua undang-undang dan amalan cukai di semua wilayah tempat kami beroperasi. Dengan berbuat demikian, kami mengambil kira kehendak pihak berkepentingan kami, dan memastikan interaksi berkesan dengan pihak berkuasa cukai dan ketelusan berhubung dengan hal ehwal cukai kami. Kewajipan pematuhan cukai kami tertakluk kepada rangka kerja kawalan risiko yang mantap yang melindungi Kumpulan daripada risiko kewangan, operasi dan reputasi.

  Di UK, contohnya, kami telah menyediakan laman Menjadi Hos yang Bertanggungjawab. Di sini para hos dimaklumkan mengenai peraturan dan kawal selia tempatan termasuk natijah kepada cukai pendapatan mereka sebagai hos.

  Sikap terhadap perancangan cukai

  Sikap kami terhadap perancangan cukai di UK dikawal oleh prinsip-prinsip Cukai Airbnb iaitu:

  • Airbnb mematuhi semua undang-undang di seluruh dunia dan membayar cukai yang di bawah tanggungjawab kami.
  • Airbnb akan mempertimbangkan dengan teliti implikasi cukai aktiviti perniagaannya dan menguruskan kewajipan cukai sebagai sebahagian daripada operasi perniagaan biasa.
  • Airbnb tidak melibatkan diri dalam amalan buatan atau salah guna untuk mengurangkan liabiliti kami bekenaan cukai UK. Kedudukan dan pelaporan cukai kami mencerminkan aktiviti perniagaan yang dijalankan di UK.
  • Airbnb komited untuk memastikan kami membayar jumlah cukai yang betul di semua negara kami beroperasi.

  Tahap risiko cukai yang diterima

  Memandangkan skala perniagaan dan jumlah kewajipan cukai, risiko tidak akan dapat dielakkan dari semasa ke semasa berhubung dengan tafsiran undang-undang cukai dan sifat pematuhan kami. Kami berusaha secara proaktif untuk mengenal pasti, menilai, mengurus dan memantau risiko cukai untuk memastikan ia sentiasa selaras dengan prinsip pengurusan risiko Kumpulan.

  Kumpulan berpandangan bahawa risiko cukai boleh bersifat kewangan, reputasi dan operasi. Kami melihat pematuhan cukai sebagai kunci untuk menguruskan risiko cukai dan mengamalkan selera risiko yang rendah terhadap risiko cukai.

  Pendekatan dalam berurusan dengan pihak berkuasa cukai

  Kami berurusan dengan pihak berkuasa cukai, termasuk HMRC, dengan kejujuran, integriti, rasa hormat dan adil dan semangat pematuhan seccara bekerjasama.

  Matlamat kami ialah untuk menjalinkan hubungan yang profesional dan membina dan mengekalkan pendedahan yang telus dalam hubungan kami dengan pihak berkuasa cukai, mengiktiraf bahawa penyelesaian awal risiko adalah demi kepentingan semua orang. Kami membuat tuntutan cukai kami dengan jelas dan kami akan cuba membangkitkan isu-isu penting secara proaktif supaya pihak berkuasa cukai boleh memfokuskan sumber mereka dengan berkesan. Dari masa ke semasa, kami akan menghubungi pihak berkuasa cukai lebih awal sebelum menjalankan urus niaga untuk mengesahkan penggunaan undang-undang cukai yang betul.

  Kumpulan menghargai hubungan baik dengan pihak berkuasa cukai dan komited ke arah ketelusan dan kerjasama dengan pihak berkuasa cukai. Kumpulan akan berusaha mencapai matlamat ini melalui:

  • Penyerahan semua penyata cukai tepat pada masanya, termasuk perincian yang mencukupi untuk membolehkan HMRC dan pihak berkuasa cukai lain membentuk pandangan yang tepat tentang hal ehwal syarikat memfailkan penyata;
  • Memastikan semua jawatan pemfailan cukai disokong dengan bukti dokumentasi yang sesuai termasuk jejakan audit sokongan yang mencukupi dan proses perakuan;
  • Pengiraan dan pembayaran cukai kena bayar yang tepat;
  • Mengekalkan pengaturan perakaunan cukai yang lasak dan tepat dan mematuhi peruntukan Pegawai Perakaunan Kanan (SAO) di UK; dan
  • Memastikan bahawa pasukan pematuhan berkaitan yang terlibat dalam pemantauan proses percukaian dibantu dan disokong sewajarnya, dan kakitangan utama dikekalkan untuk menguruskan isu pematuhan cukai tepat pada masanya.

  Dokumen strategi cukai ini diterbitkan dengan mematuhi seksyen 161 dan seksyen 19(2) jadual 19 Akta Kewangan 2016.

  Adakah anda mendapat bantuan yang anda perlukan?